logoENGLISH

Tiếng Việt, Unicode

 • Ấn phẩn
 • Bản tin
 • Biên bản
 • Dự án
 • Hội đồng cố vấn
 • Kết nối khác
 • Nội Quy
 • Trang Nhà • Acrobat Reader
  (Tiếng Việt)
  Chuyển tãi Acrobat Reader

   

  Ca'ch ddo.c chu+~ Vie^.t Unicode tre^n li n ma.ng toa`n ca^`u (World Wide Web)

  LEAF-VN du`ng Unicode [UTF-8] cho chu+~ Vie^.t tre^n ma.ng Web.

  DDe^? ddo.c ddu+o+.c chu+~ Vie^.t, ba.n kho^ng ca^`n pha?i chuye^?n ta?i (download) mo^.t font chu+~ Vie^.t Nam na`o ca?. Font chu+~ du`ng tre^n LEAF-VN Web la` " Times New Roman", ddo la` mo^.t loa.i Unicode font co' sa(~n trong Windows 98 version mo+i, Windows 2000, ME hay XP vo+i he^. tho^'ng ma'y ddie^.n toan na`o dda~ ca`i dda(.t Internet Explorer 5.0 tro+? le^n, hay Netscape version 6.x tro+? le^n. Hie^.n nay Windows mo+I chi? co va`i loa.i fonts du`ng ddu+o+.c cho Viet Unicode la`: Times New Roman, Arial, Tahoma va` Vernada.

  Ba.n chi? ca^`n su+?a la.i cho^~ ghi Tools, View, Edit cu?a bo^. may tri`nh duye^.t ma.ng (web browser): tu`y theo may cu?a ba.n du`ng vo+i Internet Explorer hay Netscape, ca^`n thay ddo^?i va`i cho^~ nhu+ sau:

  I. Internet Explorer 5.x:

  1. Va`o View -> Encoding (ha`ng Menu phi'a tre^n )
   • cho.n Auto-Select
   • cho.n Unicode [ UTF-8]

  1. Sau ddo' va`o Tools -> Internet Options -> Font
   • cho.n font Arial, hay Times New Roman, Tahoma, Vernada la` xong.

   

  1. Tru+o+`ng ho+.p kho^ng tha^'y chu+~ co da^u ddo+n hoa(.c da^'u ddo^i chu+a ddu'ng, thi` ba.n ha~y ba^'m cho.n Unicode [ UTF-8] la.i mo^.t la^`n nu+~a .

  II. Nestscape: tu`y theo phie^n b a?n tha^p hay cao ho+n 4.0:5.x:

  Netscape 4.x:

  1. Cho. n Edit menu >> Preferences
   • Cho.n Fonts
   • Ddo^?I fonts >> Times New Roman, hay Arial, v.v.
  1. Cho.n View menu >> Encoding >>Cho.n >> Unicode UTF (8)

  Netscape 6.x:

  1. Cho.n Edit menu >> Preferences

          Cho.n Fonts

          Fonts for: Western

          Proprtional: Serif

          Serif: Times New Roman

          San Serif: Arial

          Cursive: Comic sans MS

          Fantasy: dde^? nguye^n

          Monospce: Courier new

          Check mark at: Allowed documents to use other fonts

          OK

  1. Cho.n View menu >> Character coding

          Auto detect : All

          Western (Windows-1252) hay Unicode UTF (8) >> tu`y theo tu+`ng trang web pha?I o+? ddo^?I cho^~ na`y.

  " Nếu bạn đọc được đng hng chữ ny, c nghĩa l bạn đ ci đặt đng cch để đọc chữ Việt Unicode. Xin cm ơn v mời bạn trở lại đọc trang nh của LEAF-VN ở địa chỉ URL ny:

  http://www.leaf-vn.org/

  If you see the Vietnamese characters are not properly displayed on our webpage, then the problem could be that your browser does not know that our web pages are using Unicode encoding (a new encoding standard that allows users to read Vietnamese without having specific fonts such as ABC or TCVN, VISCII, VNI, VPS, VNU, etc.). Your computer has Windows 98 new version Windows 2000, ME or XP, you may need to do some simple steps:

  1. MS Internet Explorer (must be version 5.0 or newer):

          Go to View >> Encoding

          Select >> Unicode [ UTF-8]

          Go to >>Tools >> Internet Options >> Fonts

          Select fonts >> New Times Roman, or Arial, Tahoma, Verdana

  2. Netscape 4.0-4.x

          Go to Edit menu >> Preferences

          Choose Fonts

          Change fonts to Arial, or Times New Roman, etc.

          Go to View menu>> Encoding

          Choose >> Unicode UTF (8)

  Netscape (ver. 6.0 up), then

  Go to Edit menu >> Preferences

  -         Choose Fonts

  -         Fonts for: Western

  -         Proprtional: Serif

  -         Serif: Times New Roman

  -         San Serif: Arial

  -         Cursive: Comic sans MS

  -         Fantasy: No fonts available for this language

  -         Monospace: Courier new

  -         Check mark at: Allowed documents to use other fonts

  -         OK

  Go to View menu >> Character coding

  -         Auto detect : All

  -         Western (Windows-1252) or Unicode UTF (8)  Liên lạc, xin gởi thư điện tử
  Copyright 1998-2007 LEAF-VN giử bản quyền